โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 96 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา  2560

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560