โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  80  / 2561

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561