โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการคำสั่ง ที่ 59 /2562

เรื่อง มอบหมายบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562