โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  11 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู
“น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”

สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2562