โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2560 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  09  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 10 มกราคม 2560