โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 127  / 2561

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561