โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่2                 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคาร27 ชั้น15 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศลเป็นประธาน และ (บรรยาย เรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวกและการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แก่ลูกรัก) โดย อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และแจกผลการเรียนของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง