โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ร้านโครงการหลวงและตลาดขายผักผลไม้สด สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  109 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

ณ ร้านโครงการหลวงและตลาดขายผักผลไม้สด สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2562