โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   72 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่  5 กรกฎาคม 2562