โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ ดาวน์โหลด คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (pdf)  >>>คลิก<<<