โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>