โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)

(ฉบับที่ 4)

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2563  

 

คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ !! >>>