โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  21 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561