โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อ
กิจกรรมแนะแนวศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อ ติดตามผลการศึกษาของศิษย์เก่า  นางกนกวรรณ     มณีวรรณ    นางศิราณี  แพทองและนายมนตรกฤต  เพิ่งเติง ได้ไปเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ในวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๔.๓๐ น.  และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยในวันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  เพื่อติดตามผลการศึกษาของศิษย์เก่า ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (SatitCMRU)

  

(SatitCMRU) ดูภาพเพิ่มเติม ที่ เฟสบุ๊ค โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ >>