โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  8  / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที”

สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

-----------------------------------------------