โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   05 /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี พ.ศ.2561

ลงวันที่ 8 มกราคม 2561