โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  07 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี  2561 แผนกอนุบาล

ลงวันที่ 8 มกราคม 2561