โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่    06 / 2561

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ลงวันที่ 6 มกราคม 2561