โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  97/ 2561

เรื่อง  มอบหมายให้ดำเนินการโครงการต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2561

สั้ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561