โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  90  / 2560

เรื่อง มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018