โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุดการเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  46 / 2563

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุด 

การเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563