โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั้ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  33 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี)

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเป็นลำดับขั้นพัฒนาไปสู่การมี PA litery

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561