โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบแว่นสายตา (ฟรี)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  19 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบแว่นสายตา (ฟรี)

ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561