โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔

ประกาศ   ณ  วันที่  ๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔