โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   6   / 2563

เรื่อง แต่งตั้วบุคลากรอยู่เวรวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563