โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” แผนกปฐมวัย ประจำปี 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  5  /  2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” แผนกปฐมวัย

ประจำปี  2562

สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2562