โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   4   / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
 

สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2562