โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล IFT Chiang Maiคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที   127  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล IFT Chiang Mai

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เชียงใหม่อารีน่า จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562