โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการอาหารอย่างเท่าทันการบริโภคสำหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล"คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที   126  / 2562

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดการอาหารอย่างเท่าทันการบริโภคสำหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล"

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562