โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลกคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที   127  / 2562

เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ สู่เมืองมรดกโลก

สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562