โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารสมัครนักเรียน และยื่นความจำนงค์ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-

885591,053-885583 Fax 053-357099 

เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
     ระดับชั้นเตรียมอนุบาล    อายุระหว่าง 2 - 3 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 1    อายุระหว่าง 3 - 4 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 2    อายุระหว่าง 4 - 5 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 3    อายุระหว่าง 5 - 6 ขวบ
เปิดสอนระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    อายุระหว่าง 7 - 12 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
- มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
- มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือแฟ้มสะสมผลงานต่างๆ ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
     1. สูติบัตรและสำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     3. รูปถ่ายแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (ถ่ายนานไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว ติดรูปในใบสมัคร
     4. เอกสารสำคัญทางการเรียน โรงเรียนเดิม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 

ฉบับ
     5. ( กรณีรับบุตรบุญธรรม ) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
     6. ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา มารดา ) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
     7. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
     8. ( กรณีที่นักเรียนพักอยู่กับผู้ปกครองที่ มิใช่ บิดา มารดา)
         8.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
         8.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
         8.3 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ


ราคาใบสมัคร
ค่าใบสมัคร ราคา 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )


หมายเหตุ :
- เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
- ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ - ฝ่ายทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทร. 053-885591,053-885583 Fax 053-357099 E-mail : SatitCMRU@cmru.ac.th