โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่องคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 46 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 46 / 2564
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 256๔  เพิ่มเติม

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่   ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่   ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.2564