โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) เป็นการชั่วคราว ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  งดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) เป็นการชั่วคราว

ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564