โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  58  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู และรับขวัญพวงคราม

ประจำปีการศึกษา  2562

สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562