โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   4  / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563