โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  3  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กดีเด่นวันเด็กแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2562