โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนแห่งการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   109  / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนแห่งการพัฒนาทักษะด้านการคิด 

สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน 2561