โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP (คณิต+วิทย์+อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2560คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  107 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากร ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน

การทดสอบความรู้ทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP (คณิต+วิทย์+อังกฤษ)

ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 5 กันยายน 2560