โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   45  / 2564

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วยสอนประจำชั้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 3

สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564