โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  44 / 2564

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ฉบับที่ 2

สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564