โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ไทย” (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่   43  / 2564
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “รักษ์ไทย” (วันสุนทรภู่ , วันภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2564

สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564