โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่  71 / 2560

เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560