โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  57 / 2562

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562