โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  56  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562