โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี “Prize Winner Concerts” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  55  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี “Prize Winner Concerts”

ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่       

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562