โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  54  / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562