โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  53 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562