โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการบูชาเสาอินทขิลคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  52  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมโครงการบูชาเสาอินทขิล

ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562