โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  163 / 2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560