โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ “การให้การปรึกษาวัยรุ่น”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  108  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ
“การให้การปรึกษาวัยรุ่น”

สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2561